RWMW wiki

NamesPartRelation
Gu XiaMale protagonistHusband
Tu SisiFemale protagonistWife
Gu FengGu Xia’s Father
Deng LingGu Xia’s Mother
Gu QinGu Xia’s Sister
Wang QianTu Sisi’s friend
Li SichengGu Xia’s friend
Li XiaGu Xia’s former class leader
FattyGu Xia’s friend
Li JingjingGu Xia’s childhood neighbor
Wang QunSecond broGu Xia’s dorm mate
Liu ShuBig broGu Xia’s dorm mate
Li WenFourth broGu Xia’s dorm mate
Scroll to Top